MUZIKOS ASOCIACIJOS
METŲ APDOVANOJIMAI

Apie M.A.M.A.

15Nominacijų
80Komisijos narių
300Žmonių scenoje
10000Žiūrovų
Svarbiausias metų muzikos renginys M.A.M.A. ir vėl sugrįžta!
Jau 2020 metų sausio 29 d. į Kauno "Žalgirio" areną susirinks geriausi šalies atlikėjai ir grupės, kur bus išdalintos 10-osios M.A.M.A. statulėlės. Šį vakarą visos Lietuvos dėmesį prikaustys geriausių šalies atlikėjų pasirodymai, netikėti renginio vedėjai bei emocijos, apimančios kiekvieną gavusį M.A.M.A. apdovanojimą. Tapk šio įvykio dalimi ir tu!

Asociacijos nariai

Prašymas dėl priėmimo į MAMA narius Parsisiųsti įstatus

 • Martynas Tyla PIRMININKAS | STEIGĖJAS | NARYS
 • Algirdas Kaušpėdas STEIGĖJAS | NARYS
 • Rolandas Skaisgirys STEIGĖJAS | NARYS
 • Saulius Urbonavičius STEIGĖJAS | NARYS
 • Gabrielius Liaudanskas STEIGĖJAS
 • Evelina Butkutė NARYS
 • VšĮ “Metų projektai” NARYS
 • Lauras Lučiūnas NARYS
 • UAB “Gyva muzika” NARYS
 • UAB “Live Nation Lietuva” NARYS
 • UAB “Muzikos herojai” NARYS
 • UAB “Prakeiktai gerai” NARYS
 • UAB “Metų partneriai” NARYS
 • Algirdas Barniškis NARYS
 • UAB “Prodiuserių brolija” NARYS
 • MB “Klaipėdos prodiuseriai” NARYS
 • Justas Garliauskas NARYS
 • Gabrielė Tamutytė NARYS
 • Ričardas Fedasiukas NARYS
 • Vytalij Puzyriov (Viper) NARYS
 • Artūras Butkevičius NARYS
 • Jevgenijus Sokolovas NARYS
 • Vaidas Zdancevičius NARYS

Patariamoji taryba

 • SEL
 • Andrius Mamontovas
 • Antis
 • Biplan
 • Colours Of Bubbles
 • Donatas Montvydas
 • Džordana Butkutė
 • Electronic I
 • Freaks on Floor
 • G&G Sindikatas
 • Gerai Gerai & Miss Sheep
 • Giedrė
 • Jama & W
 • Jazzu
 • Jurga Šeduikytė
 • Leon Somov ir Jazzu
 • Liūdni slibinai
 • Makchu Pikchu
 • Mantas Jankavičius
 • Marijonas Mikutavičius
 • Mario Basanov
 • Markas Palubenka
 • MC Mesijus
 • Pushaz
 • Rasabasa
 • Vidas Bareikis
 • Solo Ansamblis
 • Erica Jennings
 • Daddy Was A Milkman
 • Šventinis bankuchenas
 1. NUOSTATŲ PASKIRTIS
  1. Šie Patariamosios tarybos nuostatai nustato Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ Patariamosios tarybos kompetenciją, jos veiklos organizavimo tvarką, Patariamosios tarybos nario statuso įgijimo tvarką, Patariamosios tarybos narių teises ir pareigas, Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo ir statuso praradimo tvarką bei kitus su Asociacijos Patariamąja taryba, jos veikla ir nariais susijusius ypatumus.
 2. NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
  1. Sąvokos, vartojamos šiuose Nuostatuose ir Nuostatų tekste rašomos pirma didžiąja raide, turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
   1. Asociacija – Asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“, juridinio asmens kodas 302660392;
   2. Patariamoji taryba – Asociacijos Patariamoji taryba, sudaryta ir veikianti Nuostatų nustatyta tvarka;
   3. Patariamosios tarybos narys – Nuostatų nustatyta tvarka Patariamosios tarybos nario statusą įgijęs ir jo nepraradęs fizinis asmuo;
   4. M.A.M.A. apdovanojimai – Asociacijos rengiami lietuviškos popscenos metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A;
   5. Pirmininkas – Asociacijos Pirmininkas;
   6. Nuostatai – Asociacijos Patariamosios tarybos nuostatai.
 3. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO STATUSO ĮGIJIMAS
  1. Asmuo, norintis tapti Patariamosios tarybos nariu, turi pateikti Pirmininkui laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis – telefono numerį, pašto adresą ir elektroninio pašto adresą, bei nurodyti, kad yra susipažinęs su Nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis.
  2. Patariamosios tarybos nario statusas įgyjamas nuo Pirmininko sprendimo dėl Patariamosios tarybos nario statuso suteikimo priėmimo dienos. Pirmininkas turi priimti sprendimą dėl kandidato prašymo tapti Patariamosios tarybos nariu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos. Pirmininkas kiekvienu atveju neturi pareigos motyvuoti savo atsisakymo suteikti asmeniui Patariamosios tarybos nario statusą.
  3. Pirmininkas turi išimtinę teisę spręsti visus klausimus, susijusius su naujų Patariamosios tarybos narių priėmimu.
 4. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO TEISĖS
  1. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys turi šias teises:
   1. dalyvauti Patariamosios tarybos organizaciniame darbe;
   2. teikti pasiūlymus Patariamosios tarybos pirmininkui ir / ar jo pavaduotojui Patariamosios tarybos veiklos organizavimo ir posėdžių darbotvarkės klausimais;
   3. dalyvauti Patariamosios tarybos posėdžiuose ir juose balsuoti;
   4. susipažinti su Patariamosios tarybos priimtais sprendimais;
   5. iš anksto gauti visą informaciją iš Patariamosios tarybos pirmininko apie būsimų Patariamosios tarybos posėdžių darbotvarkę.
  2. Patariamosios tarybos narys nėra laikomas Asociacijos nariu ir neturi Asociacijos nario teisių.
  3. Patariamosios tarybos narys veikia išimtinai savanoriškais pagrindais ir neturi teisės gauti jokio užmokesčio ir / ar kompensacijos už savo veiklą Patariamojoje taryboje.
 5. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO PAREIGOS
  1. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys privalo:
   1. pripažinti Nuostatus ir jų laikytis;
   2. nepiktnaudžiauti Nuostatuose nurodytomis Patariamosios tarybos nario teisėmis;
   3. sąmoningai nekliudyti Asociacijai siekti jos užsibrėžtų tikslų;
   4. neskleisti apie Asociaciją ir / ar jos organus, ir / ar jos narius, ir / ar darbuotojus, ir / ar partnerius tikrovės neatitinkančios informacijos ir / ar informacijos, žeminančios ar galinčio žeminti jų garbę, orumą, dalykinę reputaciją ir / ar kitaip pažeidžiančios ar galinčios pažeisti jų teises ir teisėtus interesus;
   5. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia ar gali pažeisti Asociacijos ir / ar jos organų, ir / ar jos narių, ir / ar darbuotojų, ir / ar partnerių teises ir teisėtus interesus.
 6. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO TEISIŲ SUSPENDAVIMAS
  1. Patariamosios tarybos nario teisės Pirmininko sprendimu gali būti suspenduotos, jeigu Patariamosios tarybos narys nesilaiko vienos ar kelių Nuostatuose įtvirtintų Patariamosios tarybos nario pareigų, ar kitaip pažeidžia Nuostatus.
  2. Suspendavus Patariamosios tarybos nario teises, jis ir toliau laikomas Patariamosios tarybos nariu, tačiau visą teisių suspendavimo terminą negali naudotis Nuostatuose įtvirtintomis Patariamosios tarybos nario teisėmis.
  3. Patariamosios tarybos nario teisės gali būti suspenduojamos ne ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių terminui. Konkretus teisių suspendavimo terminas nurodomas Pirmininko sprendime dėl Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo. Jeigu per šį terminą Patariamosios tarybos narys nepažeidžia Nuostatų, jo teisių suspendavimas be jokių papildomų procedūrų pasibaigia kitą dieną, po atitinkame Pirmininko sprendime nurodyto termino pabaigos.
  4. Pirmininkas savo sprendimu turi diskrecijos teisę prailginti Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 3 (trijų) mėnesių, sutrumpinti suspendavimo terminą ar atšaukti suspendavimą.
 7. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO STATUSO PRARADIMAS
  1. Patariamosios tarybos nario statusas prarandamas, jeigu ir nuo to momento, kai:
   1. Patariamosios tarybos narys praneša Pirmininkui, kad atsisako Patariamosios tarybos nario statuso;
   2. Patariamosios tarybos narys, kurio teisės Nuostatuose nustatyta tvarka buvo suspenduotos, per suspendavimo terminą pažeidžia Nuostatus ir šiuo pagrindu Pirmininkas priima sprendimą panaikinti tokio asmens Patariamosios tarybos nario statusą;
   3. Patariamosios tarybos narys sistemingai nevykdo Nuostatuose įtvirtintų Patariamosios tarybos nario pareigų ir / ar kitaip šiurkščiai pažeidžia Nuostatus ir šiuo pagrindu Pirmininkas priima sprendimą panaikinti tokio asmens Patariamosios tarybos nario statusą;
   4. Patariamosios tarybos narys Pirmininko sprendimu nėra patvirtinamas Patariamosios tarybos nariu naujai kadencijai;
   5. Patariamoji taryba, nenurodydama motyvų, paprasta balsų dauguma priima sprendimą, kuriuo Pirmininkui siūlo panaikinti Patariamosios tarybos nario statusą šiame sprendime nurodytam asmeniui, ir Pirmininkas priima sprendimą tenkinti tokį Patariamosios tarybos prašymą;
   6. Patariamosios tarybos narys miršta arba įstatymų nustatyta tvarka yra pripažįstamas neveiksniu ar nežinia kur esančiu.
  2. Patariamosios tarybos nario statuso praradimas neužkerta kelio asmeniui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka iš naujo įgyti Patariamosios tarybos nario statusą, išskyrus atvejus, kai Pirmininkas arba Asociacijos narių susirinkimas nusprendžia kitaip.
 8. PATARIAMOSIOS TARYBOS KOMPETENCIJA
  1. Patariamoji taryba:
   1. teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui dėl M.A.M.A. apdovanojimų organizavimo ir vykdymo;
   2. teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui dėl Asociacijos veiklos tobulinimo;
   3. svarsto kitus Pirmininko ir / ar Asociacijos narių susirinkimo Patariamajai tarybai pavestus klausimus ir teikia dėl jų rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui.
  2. Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas privalo svarstyti tik tuos Patariamosios tarybos pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas, kurie priimti nepažeidžiant šiuose Nuostatuose nustatytos Patariamosios tarybos kompetencijos, ir už kuriuos balsavo daugiau nei pusė visų Patariamosios tarybos narių. Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas kiekvienu atveju neturi pareigos motyvuoti savo atsisakymo pritarti ir / ar atsisakymo vadovautis Patariamosios tarybos pateiktais pasiūlymais ir rekomendacijomis.
  3. Patariamoji taryba nelaikoma Asociacijos organu ir neturi Asociacijos organams priskirtų teisių.
 9. PATARIAMOSIOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
  1. Patariamoji taryba negali veikti, jeigu ją sudaro mažiau nei 10 (dešimt) Pirmininko sprendimu patvirtintų Patariamosios tarybos narių.
  2. Patariamosios tarybos kadencijos trukmė yra 1 (vieneri) metai, pradedami skaičiuoti nuo Pirmininko sprendimo, kuriuo naujai kadencijai patvirtinama Patariamosios tarybos narių sudėtis, priėmimo dienos. Pirmininkas turi diskrecijos teisę savo sprendimu nustatyti ilgesnę nei 1 (vienerių) metų Patariamosios tarybos kadencijos trukmę. Patariamosios tarybos narių ir jos kadencijų skaičius neribojami. Patariamoji taryba savo veiklą vykdo iki Pirmininko sprendimo, kuriuo naujai kadencijai patvirtinama Patariamosios tarybos narių sudėtis, priėmimo dienos. Kiekvienos kadencijos pabaigoje Pirmininkas peržiūri Patariamosios tarybos narių sudėtį ir tvirtina naujai kadencijai Patariamosios tarybos narių sąrašą. Peržiūrėdamas Patariamosios tarybos narių sudėtį, Pirmininkas turi teisę, nenurodydamas motyvų, savo sprendimu panaikinti Patariamosios tarybos nario statusą bet kuriam iš jame esančių narių.
  3. Kiekviena naujos kadencijos Patariamoji taryba per pirmąjį posėdį iš savo narių turi išrinkti Patariamosios tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, kurie savo pareigas eina nuo jų išrinkimo iki Patariamosios tarybos kadencijos pabaigos. Patariamosios tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas, organizuoja Patariamosios tarybos darbą ir jam vadovauja. Patariamosios tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas, teikia Pirmininkui ir /ar Asociacijos narių susirinkimui Patariamosios tarybos pasiūlymus ir rekomendacijas, priimtus šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
  4. Patariamosios tarybos posėdžiuose sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė visų Patariamosios tarybos narių. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys posėdyje turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas priklauso Patariamosios tarybos pirmininkui arba jo pavaduotojui, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas.
  5. Patariamosios tarybos primininkas ir jo pavaduotojas privalo sudaryti visas galimybes Pirmininkui ir Asociacijos nariams laiku ir tinkamai susipažinti su visa informacija apie Patariamosios tarybos veiklą, įskaitant visus Patariamosios tarybos priimtus sprendimus ir informaciją apie Patariamosios tarybos posėdžių darbotvarkes.
  6. Patariamosios tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolus turi pasirašyti Patariamosios tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Iškilus bet kokiems neaiškumams dėl Nuostatų normų turinio, Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę aiškinti Nuostatų normų turinį, ir toks išaiškinimas laikomas galutiniu, teisėtu ir privalomu.
  2. Pirmininkas turi teisę priimti sprendimus, įsakymus ir / ar kitokio pobūdžio dokumentus, reikalingus Nuostatų ir / ar atskirų jų normų įgyvendinimui.
  3. Nuostatai gali būti pakeisti ar panaikinti tik Asociacijos narių susirinkimui priėmus atitinkamą sprendimą.
  4. Nuostatai priimti ir patvirtinti Asociacijos narių susirinkime 2013 metų sausio mėnesio 1 dieną ir nuo šios dienos įsigalioja bei yra taikomi visa apimtimi.

Žiniasklaida

Pateikiamos karščiausios naujienos apie įspūdingiausius metų muzikos apdovanojimus M.A.M.A.

Foto galerijos

Taisyklės

Pretendentų aprašas 2022 metų M.A.M.A apdovanojimai skelbiami už vienerius metus. M.A.M.A 2022 apimamas laikotarpis – 2021 m. gruodžio 1 d.- 2022 m. lapkričio 30 d. Pretendentai kiekvienai nominacijai turi atitikti žemiau apibrėžtus kriterijus:
 1. Į nominacijas „Metų tradicinės popmuzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų roko grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų alternatyvos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų elektroninės muzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų hip-hop grupė/atlikėjas/atlikėja“, “Metų progresyvios pop muzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų grupė“, „Metų atlikėjas(-a)“, „Metų koncertinė grupė/atlikėjas/atlikėja“, „Metų popmuzikos grupė/atlikėjas/atlikėja“ gali pretenduoti grupė/atlikėjai, kurie per Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ (toliau – Asociacija) visuotinio narių susirinkimo (toliau – Narių susirinkimas) nustatytą laikotarpį yra įvykdę bent vieną iš žemiau išvardintų reikalavimų:
  1. Išleidęs/prodiusavęs originalios muzikos pilną albumą (bent 80 proc. originalūs kūriniai, albumas išleistas bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje).
  2. Atlikęs bent vieną originalų kūrinį, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate): užėmė pirmas vietas radijo stočių bendruose ar specializuotose topuose skaitmeninėje erdvėje arba Asociacijų LATGA ir AGATA duomenimis buvo tarp 6 dažniausiai viešai atliekamų kūrinių, arba jam sukurtas televizinę kokybę atitinkantis vaizdo klipas.
  3. Surengęs koncertinį turą (koncertinis turas – ne mažiau 7 koncertų serija, reklamuojama kaip vientisas muzikinis turas).
  4. Surengęs autorinį koncertą, kuriame dalyvavo daugiau nei 2 000 žiūrovų.
  5. Atstovavęs Lietuvai visiems žinomame tarptautiniame muzikos renginyje/konkurse ir sulaukęs didelio žmonių dėmesio bei pripažinimo.
 2. Į nominaciją „Metų albumas“ gali pretenduoti tik pilno ilgio muzikos albumas, kuris yra išleistas (bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje) per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2021 gruodžio 1 d. iki 2022 lapkričio 30 d. imtinai). Jo kūriniai turi būti mažiausiai 80 proc. originalūs ir anksčiau neišleisti jokiame kitame albume (naujos savų kūrinių versijos (remiksai) laikomos nauju kūriniu, tačiau naujos kitų (tiek Lietuvos, tiek užsienio) atlikėjų atliktos dainų versijos (koveriai) nelaikomos nauju kūriniu), vertinimą lemia albumo įrašo kokybė.
 3. Į nominaciją „Metų vaizdo klipas“ gali pretenduoti per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (2021 gruodžio 1 d. iki 2022 lapkričio 30 d. imtinai) sukurtas televizinę kokybę atitinkantis originalus vaizdo klipas, kuris turi būti demonstruotas viešojoje erdvėje (įskaitant ir interneto erdvę).
 4. Į nominaciją „Metų proveržis“ gali pretenduoti atlikėjai/grupės, kurie per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2021 gruodžio 1 d. iki 2022 lapkričio 30 d. imtinai) yra įvykdę bent vieną iš šių reikalavimų:
  1. Išleidę originalios muzikos pilną albumą (ne mažiau 6 dainų, iš jų 80 proc. originalios kūrybos, išleistos bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje).
  2. Atlikę bent vieną originalų kūrinį, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate).
  3. Surengę bent vieną oficialų solinį koncertą.
 5. Į nominaciją „Metų daina - kūrinys“ gali pretenduoti kūrinys, daina, kuri yra išleistas (bet kokiu formatu, įskaitant ir paskelbimą virtualioje erdvėje) per Narių susirinkimo nustatytą laikotarpį (nuo 2021 gruodžio 1 d. iki 2022 lapkričio 30 d. imtinai). Naujos savų kūrinių versijos (remiksai) nelaikomos nauju kūriniu, o taip pat naujos kitų (tiek Lietuvos, tiek užsienio) atlikėjų atliktos dainų versijos (koveriai) nelaikomos nauju kūriniu. Vertinamas originalus kūrinys, kuris sulaukė didelio atgarsio visuomenėje (arba grojamą stilistiką atitinkančiame klausytojų rate), vertinimą lemia:
  1. Tarptautiniai pasiekimai (juos patvirtina pardavimai ar grojimas radijo topuose užsienyje; panaudojimas kino filmams, laidoms, renginiams užsienyje; laimėti įvairūs konkursai, atrankos ir kt.).
  2. Lietuviški pasiekimai (auksinis/platininis singlas; laimėti įvairūs konkursai ar atrankos, pvz.: laimėta nacionalinė „Eurovizijos“ atranka; panaudojimas renginiams, kino filmams).
  3. Perklausos/peržiūros internete, remiantis asociacijų LATGA ir AGATA pateiktais duomenimis.
  4. Pasiektos pozicijos įvairiuose topuose Lietuvoje (radijo stotyse ir pardavimų topuose).
  5. Įrašo kokybė, kurią nustato surinkta kompetetinga garso inžinierių komisija.
 6. Nominaciją „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ gali gauti bet kuris gyvas muzikos autorius/atlikėjas/grupė ar asmuo, kitaip įnešęs ženklų indėlį į lietuviškos muzikos pasaulį. Apdovanojimas po mirties gali būti įteiktas tik tuo atveju, jei pretendentas miršta balsavimo procedūrai jau prasidėjus. Tuo atveju jo apdovanojimas įteikiamas artimiesiems ar kitiems atstovams.
 7. Specialios nominacijos yra skiriamos remiantis Asociacijos LATGA duomenimis populiariausiam muzikos autoriui ir Asociacijos AGATA duomenimis grojamiausiai grupei/atlikėjui/atlikėjai. Asociacija neatsako už šių organizacijų pateiktų duomenų tikslumą.
I etapas. Informacijos apie pretendentus surinkimas
 1. Autoriai, atlikėjai, jų atstovai Asociacijos tinklapyje www.muzikosapdovanojimai.lt, skiltyje REGISTRACIJA, per vertinimo laikotarpį (nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 metų lapkričio 30 d.) registruoja ir praneša apie savo arba savo atstovaujamų atlikėjų/grupių/autorių darbus, tinkamus nominacijai ir pristato (esant galimybei) vaizdo/garso/audiovizualinę kūrinio pretendento medžiagą arba nuorodas. Pristatydami automatiškai garantuoja kūrinių autorystę ir jų sukūrimą nurodytu laikotarpiu.
 2. Narių susirinkimo įgalioti atstovai per LATGA, AGATA, muzikos leidybos bei prodiuserines kompanijas bei kitais priimtinais būdais suranda ir pasiūlo pretendentus į nominacijas. Patikrina kūrinių autorystę ir jų sukūrimą nurodytu laikotarpiu.
II etapas. Pretendentų atrinkimas Pretendentus į nominacijas atrenka ir balsavimu patvirtina Narių susirinkimas. Narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių.
 1. 5 pretendentai į kiekvieną nominaciją atrenkami ir patvirtinami Narių susirinkimo iki 2022 metų gruodžio 16 d.
 2. Į vieną nominaciją pretenduoja ne mažiau 5 pretendentų. Jei nepavyksta surinkti 5 pretendentų vienai nominacijai, nominacija tais metais neskelbiama.
 3. Į vieną nominaciją pretenduoja ne daugiau 5 pretendentų. Jei yra daugiau nei 5 pretendentai į vieną nominaciją, Narių susirinkimas priima sprendimą, kurie 5 pretendentai patenka į sąrašą.
 4. Narių susirinkimas sprendimu patvirtina pretendentų į visas nominacijas sąrašą.
 5. Pretendentai į nominacijas gali būti skelbiami viešai.
III etapas. Nominantų atrinkimas ir paskelbimas, nugalėtojų išrinkimas Nominantus atrenka Narių susirinkimo suformuota ir patvirtinta daugiau nei 50 asmenų komisija. Nominantai atrenkami šia tvarka:
 1. Patvirtintas pretendentų į kiekvieną nominaciją sąrašas patalpinamas iki 2023 m. sausio 2 d. dienos oficialioje apdovanojimų svetainėje, riboto prieinamumo zonoje. Kiekvienoje nominacijoje yra pateikiami 5 pretendentai, atitinkantys nominacijos reikalavimus kandidatui.
 2. Narių susirinkimo suformuota komisija elektroniniu paštu informuojama apie pretendentų į nominacijas sąrašo patalpinimą svetainėje.
 3. Narių susirinkimo suformuota komisija iki 2023 metų sausio 16 d. naudodamasi individualiais slaptažodžiais prisijungia prie riboto prieinamumo zonos ir atiduoda savo balsą vienam iš penkių kiekvienos nominacijos nominantų. Kiekvienas komisijos narys turi tik vieną balsą kiekvienoje nominacijoje.
 4. Narių susirinkimo suformuota komisija neturi galimybės įrašyti savo kandidatų ar kaip kitaip papildyti nominantų sąrašą.
 5. Narių susirinkimas iki 2023 m. sausio 27 d. matematiniu būdu išskaičiuoja nominacijos pretendentus, surinkusius daugiausiai Narių susirinkimo suformuotos komisijos balsų. Jie tampa nominacijos nugalėtojais.
 6. Jei vienoje ar daugiau nominacijų susidaro situacija, kai keli ar daugiau pretendentų surenka vienodą balsų skaičių, galutinį nominacijos laimėtoją savo sprendimu išrenka Narių susirinkimas.
 7. Asociacija oficialiai informuoja nominantus apie patekimą į nominaciją ir pakviečia juos dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje.
 8. Nominantai negali atsiimti savo kandidatūros.
 9. Nominacija „Už nuopelnus lietuviškai muzikai“ priklauso išimtinai Narių susirinkimui. Vidinio balsavimo metu išrenkamas vienas kandidatas. Jis laikomas paslaptyje iki ceremonijos dienos, apdovanojimo įteikimo momento. Nugalėtojų išrinkimo etapuose ši nominacija nedalyvauja.
 10. Informacija apie nugalėtojus yra laikoma konfidencialia iki oficialaus jų paskelbimo apdovanojimų ceremonijos metu. Už informacijos paviešinimą anksčiau nei bus oficialiai pranešta ceremonijos metu, Asociacijos nariams gali būti taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta atsakomybė.
 11. Šios taisyklės gali būti keičiamos Narių susirinkimo sprendimu.