MUZIKOS ASOCIACIJOS
METŲ APDOVANOJIMAI

About M.A.M.A.

15Nominations
80Comission judges
300People on stage
10000Viewers
One of the main M.A.M.A. goals – is to lift Lithuanian show biz to a whole new level, together promote local production not only for local viewers, but to push our artists to the new markets worldwide.
Our aim is to gather all the best artists and singers to one place, show up best pieces of their last year work. And altogether to organize a really top level event in Lithuania.
During the award ceremony – many of the styles will be awarded – including pop, rock, hip-hop, electronic dance music and others. Not only singers and musicians will be evaluated, but we will also give credits to best producers, songs, video clips, young talents. And of course, special nomination for the work that was done to support Lithuanian scene.
Same as previously, this year’s show will also include the top notch visuals and effects. All the performances, that will be shown during the ceremony, are already being created and tested with most innovative light and sound equipment. Did we mention – that we will also include spectacular acrobatic effects? An unforgettable show for not only hundreds of thousands of viewers, but also the audience at the arena – is our primary goal.
1000 of Lithuanian dance scene representatives, musicians, show biz members will be invited to the official VIP area at the grand M.A.M.A. 2014 award show.

Association members

Download M.A.M.A. member application Download Association's Statute

 • Martynas Tyla PIRMININKAS | STEIGĖJAS | NARYS
 • Algirdas Kaušpėdas STEIGĖJAS | NARYS
 • Marijus Mikutavičius STEIGĖJAS
 • Rolandas Skaisgirys STEIGĖJAS | NARYS
 • Saulius Urbonavičius STEIGĖJAS | NARYS
 • Gytis Jagminas STEIGĖJAS
 • Gabrielius Liaudanskas STEIGĖJAS
 • Evelina Butkutė NARYS
 • VšĮ “Metų projektai” NARYS
 • Lauras Lučiūnas NARYS
 • UAB “Gyva muzika” NARYS
 • UAB “Live Nation Lietuva” NARYS
 • UAB “Muzikos herojai” NARYS
 • UAB “Prakeiktai gerai” NARYS
 • Algirdas Barniškis NARYS
 • UAB “Prodiuserių brolija” NARYS
 • MB “Klaipėdos prodiuseriai” NARYS
 • Justas Garliauskas NARYS
 • Gabrielė Tamutytė NARYS
 • Ričardas Fedasiukas NARYS
 • Vytalij Puzyriov (Vyper) NARYS

Advisory Board

 • SEL
 • Andrius Mamontovas
 • Antis
 • Biplan
 • Colours Of Bubbles
 • Donatas Montvydas
 • Džordana Butkutė
 • Electronic I
 • Freaks on Floor
 • G&G Sindikatas
 • Gerai Gerai & Miss Sheep
 • Giedrė
 • Jama & W
 • Jazzu
 • Jurga Šeduikytė
 • Leon Somov ir Jazzu
 • Liūdni slibinai
 • Makchu Pikchu
 • Mantas Jankavičius
 • Marijonas Mikutavičius
 • Mario Basanov
 • Markas Palubenka
 • MC Mesijus
 • Pushaz
 • Rasabasa
 • Vidas Bareikis
 • Solo Ansamblis
 • Erica Jennings
 • Daddy Was A Milkman
 • Šventinis bankuchenas
 1. NUOSTATŲ PASKIRTIS
  1. Šie Patariamosios tarybos nuostatai nustato Asociacijos „Metų muzikos apdovanojimai“ Patariamosios tarybos kompetenciją, jos veiklos organizavimo tvarką, Patariamosios tarybos nario statuso įgijimo tvarką, Patariamosios tarybos narių teises ir pareigas, Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo ir statuso praradimo tvarką bei kitus su Asociacijos Patariamąja taryba, jos veikla ir nariais susijusius ypatumus.
 2. NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
  1. Sąvokos, vartojamos šiuose Nuostatuose ir Nuostatų tekste rašomos pirma didžiąja raide, turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
   1. Asociacija – Asociacija „Metų muzikos apdovanojimai“, juridinio asmens kodas 302660392;
   2. Patariamoji taryba – Asociacijos Patariamoji taryba, sudaryta ir veikianti Nuostatų nustatyta tvarka;
   3. Patariamosios tarybos narys – Nuostatų nustatyta tvarka Patariamosios tarybos nario statusą įgijęs ir jo nepraradęs fizinis asmuo;
   4. M.A.M.A. apdovanojimai – Asociacijos rengiami lietuviškos popscenos metų muzikos apdovanojimai M.A.M.A;
   5. Pirmininkas – Asociacijos Pirmininkas;
   6. Nuostatai – Asociacijos Patariamosios tarybos nuostatai.
 3. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO STATUSO ĮGIJIMAS
  1. Asmuo, norintis tapti Patariamosios tarybos nariu, turi pateikti Pirmininkui laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis – telefono numerį, pašto adresą ir elektroninio pašto adresą, bei nurodyti, kad yra susipažinęs su Nuostatais ir įsipareigoja jų laikytis.
  2. Patariamosios tarybos nario statusas įgyjamas nuo Pirmininko sprendimo dėl Patariamosios tarybos nario statuso suteikimo priėmimo dienos. Pirmininkas turi priimti sprendimą dėl kandidato prašymo tapti Patariamosios tarybos nariu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos. Pirmininkas kiekvienu atveju neturi pareigos motyvuoti savo atsisakymo suteikti asmeniui Patariamosios tarybos nario statusą.
  3. Pirmininkas turi išimtinę teisę spręsti visus klausimus, susijusius su naujų Patariamosios tarybos narių priėmimu.
 4. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO TEISĖS
  1. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys turi šias teises:
   1. dalyvauti Patariamosios tarybos organizaciniame darbe;
   2. teikti pasiūlymus Patariamosios tarybos pirmininkui ir / ar jo pavaduotojui Patariamosios tarybos veiklos organizavimo ir posėdžių darbotvarkės klausimais;
   3. dalyvauti Patariamosios tarybos posėdžiuose ir juose balsuoti;
   4. susipažinti su Patariamosios tarybos priimtais sprendimais;
   5. iš anksto gauti visą informaciją iš Patariamosios tarybos pirmininko apie būsimų Patariamosios tarybos posėdžių darbotvarkę.
  2. Patariamosios tarybos narys nėra laikomas Asociacijos nariu ir neturi Asociacijos nario teisių.
  3. Patariamosios tarybos narys veikia išimtinai savanoriškais pagrindais ir neturi teisės gauti jokio užmokesčio ir / ar kompensacijos už savo veiklą Patariamojoje taryboje.
 5. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO PAREIGOS
  1. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys privalo:
   1. pripažinti Nuostatus ir jų laikytis;
   2. nepiktnaudžiauti Nuostatuose nurodytomis Patariamosios tarybos nario teisėmis;
   3. sąmoningai nekliudyti Asociacijai siekti jos užsibrėžtų tikslų;
   4. neskleisti apie Asociaciją ir / ar jos organus, ir / ar jos narius, ir / ar darbuotojus, ir / ar partnerius tikrovės neatitinkančios informacijos ir / ar informacijos, žeminančios ar galinčio žeminti jų garbę, orumą, dalykinę reputaciją ir / ar kitaip pažeidžiančios ar galinčios pažeisti jų teises ir teisėtus interesus;
   5. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia ar gali pažeisti Asociacijos ir / ar jos organų, ir / ar jos narių, ir / ar darbuotojų, ir / ar partnerių teises ir teisėtus interesus.
 6. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO TEISIŲ SUSPENDAVIMAS
  1. Patariamosios tarybos nario teisės Pirmininko sprendimu gali būti suspenduotos, jeigu Patariamosios tarybos narys nesilaiko vienos ar kelių Nuostatuose įtvirtintų Patariamosios tarybos nario pareigų, ar kitaip pažeidžia Nuostatus.
  2. Suspendavus Patariamosios tarybos nario teises, jis ir toliau laikomas Patariamosios tarybos nariu, tačiau visą teisių suspendavimo terminą negali naudotis Nuostatuose įtvirtintomis Patariamosios tarybos nario teisėmis.
  3. Patariamosios tarybos nario teisės gali būti suspenduojamos ne ilgesniam nei 3 (trijų) mėnesių terminui. Konkretus teisių suspendavimo terminas nurodomas Pirmininko sprendime dėl Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo. Jeigu per šį terminą Patariamosios tarybos narys nepažeidžia Nuostatų, jo teisių suspendavimas be jokių papildomų procedūrų pasibaigia kitą dieną, po atitinkame Pirmininko sprendime nurodyto termino pabaigos.
  4. Pirmininkas savo sprendimu turi diskrecijos teisę prailginti Patariamosios tarybos nario teisių suspendavimo terminą, bet ne ilgiau kaip iki 3 (trijų) mėnesių, sutrumpinti suspendavimo terminą ar atšaukti suspendavimą.
 7. PATARIAMOSIOS TARYBOS NARIO STATUSO PRARADIMAS
  1. Patariamosios tarybos nario statusas prarandamas, jeigu ir nuo to momento, kai:
   1. Patariamosios tarybos narys praneša Pirmininkui, kad atsisako Patariamosios tarybos nario statuso;
   2. Patariamosios tarybos narys, kurio teisės Nuostatuose nustatyta tvarka buvo suspenduotos, per suspendavimo terminą pažeidžia Nuostatus ir šiuo pagrindu Pirmininkas priima sprendimą panaikinti tokio asmens Patariamosios tarybos nario statusą;
   3. Patariamosios tarybos narys sistemingai nevykdo Nuostatuose įtvirtintų Patariamosios tarybos nario pareigų ir / ar kitaip šiurkščiai pažeidžia Nuostatus ir šiuo pagrindu Pirmininkas priima sprendimą panaikinti tokio asmens Patariamosios tarybos nario statusą;
   4. Patariamosios tarybos narys Pirmininko sprendimu nėra patvirtinamas Patariamosios tarybos nariu naujai kadencijai;
   5. Patariamoji taryba, nenurodydama motyvų, paprasta balsų dauguma priima sprendimą, kuriuo Pirmininkui siūlo panaikinti Patariamosios tarybos nario statusą šiame sprendime nurodytam asmeniui, ir Pirmininkas priima sprendimą tenkinti tokį Patariamosios tarybos prašymą;
   6. Patariamosios tarybos narys miršta arba įstatymų nustatyta tvarka yra pripažįstamas neveiksniu ar nežinia kur esančiu.
  2. Patariamosios tarybos nario statuso praradimas neužkerta kelio asmeniui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka iš naujo įgyti Patariamosios tarybos nario statusą, išskyrus atvejus, kai Pirmininkas arba Asociacijos narių susirinkimas nusprendžia kitaip.
 8. PATARIAMOSIOS TARYBOS KOMPETENCIJA
  1. Patariamoji taryba:
   1. teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui dėl M.A.M.A. apdovanojimų organizavimo ir vykdymo;
   2. teikia rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui dėl Asociacijos veiklos tobulinimo;
   3. svarsto kitus Pirmininko ir / ar Asociacijos narių susirinkimo Patariamajai tarybai pavestus klausimus ir teikia dėl jų rekomendacijas ir pasiūlymus Pirmininkui ir / ar Asociacijos narių susirinkimui.
  2. Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas privalo svarstyti tik tuos Patariamosios tarybos pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas, kurie priimti nepažeidžiant šiuose Nuostatuose nustatytos Patariamosios tarybos kompetencijos, ir už kuriuos balsavo daugiau nei pusė visų Patariamosios tarybos narių. Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas kiekvienu atveju neturi pareigos motyvuoti savo atsisakymo pritarti ir / ar atsisakymo vadovautis Patariamosios tarybos pateiktais pasiūlymais ir rekomendacijomis.
  3. Patariamoji taryba nelaikoma Asociacijos organu ir neturi Asociacijos organams priskirtų teisių.
 9. PATARIAMOSIOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA
  1. Patariamoji taryba negali veikti, jeigu ją sudaro mažiau nei 10 (dešimt) Pirmininko sprendimu patvirtintų Patariamosios tarybos narių.
  2. Patariamosios tarybos kadencijos trukmė yra 1 (vieneri) metai, pradedami skaičiuoti nuo Pirmininko sprendimo, kuriuo naujai kadencijai patvirtinama Patariamosios tarybos narių sudėtis, priėmimo dienos. Pirmininkas turi diskrecijos teisę savo sprendimu nustatyti ilgesnę nei 1 (vienerių) metų Patariamosios tarybos kadencijos trukmę. Patariamosios tarybos narių ir jos kadencijų skaičius neribojami. Patariamoji taryba savo veiklą vykdo iki Pirmininko sprendimo, kuriuo naujai kadencijai patvirtinama Patariamosios tarybos narių sudėtis, priėmimo dienos. Kiekvienos kadencijos pabaigoje Pirmininkas peržiūri Patariamosios tarybos narių sudėtį ir tvirtina naujai kadencijai Patariamosios tarybos narių sąrašą. Peržiūrėdamas Patariamosios tarybos narių sudėtį, Pirmininkas turi teisę, nenurodydamas motyvų, savo sprendimu panaikinti Patariamosios tarybos nario statusą bet kuriam iš jame esančių narių.
  3. Kiekviena naujos kadencijos Patariamoji taryba per pirmąjį posėdį iš savo narių turi išrinkti Patariamosios tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, kurie savo pareigas eina nuo jų išrinkimo iki Patariamosios tarybos kadencijos pabaigos. Patariamosios tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas, organizuoja Patariamosios tarybos darbą ir jam vadovauja. Patariamosios tarybos pirmininkas ar jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas, teikia Pirmininkui ir /ar Asociacijos narių susirinkimui Patariamosios tarybos pasiūlymus ir rekomendacijas, priimtus šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
  4. Patariamosios tarybos posėdžiuose sprendimai laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė visų Patariamosios tarybos narių. Kiekvienas Patariamosios tarybos narys posėdyje turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas balsas priklauso Patariamosios tarybos pirmininkui arba jo pavaduotojui, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas.
  5. Patariamosios tarybos primininkas ir jo pavaduotojas privalo sudaryti visas galimybes Pirmininkui ir Asociacijos nariams laiku ir tinkamai susipažinti su visa informacija apie Patariamosios tarybos veiklą, įskaitant visus Patariamosios tarybos priimtus sprendimus ir informaciją apie Patariamosios tarybos posėdžių darbotvarkes.
  6. Patariamosios tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami. Protokolus turi pasirašyti Patariamosios tarybos pirmininkas arba jo pavaduotojas, kai savo funkcijų negali vykdyti Patariamosios tarybos pirmininkas.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Iškilus bet kokiems neaiškumams dėl Nuostatų normų turinio, Pirmininkas ir / ar Asociacijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę aiškinti Nuostatų normų turinį, ir toks išaiškinimas laikomas galutiniu, teisėtu ir privalomu.
  2. Pirmininkas turi teisę priimti sprendimus, įsakymus ir / ar kitokio pobūdžio dokumentus, reikalingus Nuostatų ir / ar atskirų jų normų įgyvendinimui.
  3. Nuostatai gali būti pakeisti ar panaikinti tik Asociacijos narių susirinkimui priėmus atitinkamą sprendimą.
  4. Nuostatai priimti ir patvirtinti Asociacijos narių susirinkime 2013 metų sausio mėnesio 1 dieną ir nuo šios dienos įsigalioja bei yra taikomi visa apimtimi.

News

Recent news featuring M.A.M.A. events from Lithuanian's most popular online media sources

Photo galleries

Rules

Description of Nominees M.A.M.A 2019 Awards are announced for one year. M.A.M.A 2019 period is covered from 1 December 2018 to 30 November 2019. The candidates for each nomination must meet the criteria defined below:
 1. A group/artist, who fulfilled at least one of the following requirements during the period specified by the Board can pretend to the nominations “Rock Band, Artist of the Year”, “An Alternative Group, Artist of the Year”, “Electronic Music Group, Artist of the Year”, “Hip-hop Group, Artist of the Year”, “Band of the Year”, “Artist of the Year”, “Artist of the Year”, “Concert group, artist of the Year”, “Pop group, artist of the year”:
  1. Has released/produced a full album of original music (at least 80 % of original works, the album was released in any format, including the publication in the virtual space).
  2. Has performed at least one original composition, which has received high response in the public (or playing style that satisfies a circle of listeners): was the first in general radio stations or specialized tops or, according to LATGA Association, was among the six most commonly performed compositions in public, or had a corresponding TV-quality satisfying video clip created.
  3. Has arranged a concert tour (concert tour – series of at least 7 concerts promoted as all-in-one musical tour).
  4. Has arranged an author’s concert attended by more than 2 000 spectators.
  5. Has represented Lithuania at well-known international festival and achieved positive results (Eurovision, Slavyanski Bazar, New Wave, Avon Voices, etc.).
 2. Only a full-length music album, which has been released (in any format, including the publication in the virtual space) within the period of time defined by the Board (from 1 December 2018 until 30 November 2019 inclusive) may pretend to the nomination “Album of Year”. The works contained in it have to be at least 80 % original and have not been released in any other album previously (new versions of own songs (remixes) are considered as a new work, but the new versions (cover songs) of the songs (both Lithuanian and foreign) performed by are not considered to be a new work).
 3. An original TV-quality satisfying video clip created within the period of time defined by the Board and that has been broadcast in the public space (including the internet space) may pretend to the nomination “Video of the Year”.
 4. The artists/group that have completed at least one of the following requirements within the period of time defined by the Board (from 1 December 2018 until 30 November 2019 inclusive) may pretend to the nomination “Breakthrough of the Year”:
  1. Have released a full album of original music (at least 6 songs, 80 % of which shall be of original creation, released in any format, including the publication in the virtual space).
  2. Have performed at least one original composition, which has received high response in the public (or playing style that satisfies a circle of listeners);
  3. Have arranged at least one official solo concert.
 5. Any live music author/artist/group or person having otherwise contributed to the world of Lithuanian music can get the nomination “For Merit to Lithuanian Music”. Award posthumously can be presented only if the candidate dies after the opening of the voting procedure. In that case, his award shall be presented to the relatives or other representatives.
 6. Nomination “Hit of the Year” is awarded on the basis of the information of LATGA-A Association to the most popular music author and according to the information of Lithuanian Agency of Related Rights AGATA to the most playing group and/or performer. The Board shall not be responsible for the accuracy of the information submitted by the following organizations.
Collection of information about the nominees
 1. The authors, performers and their representatives shall notify of their own or her represented artists/groups/authors’ works appropriate for the nomination and present (if possible) video/audio/audio-visual material of the candidate’s work via e-mail info@muzikosapdovanojimai.lt by 30 November 2019. By introducing it, they automatically guarantee the authorship of works and the creation within a given period.
 2. The Representatives of Music Association Board shall find and propose nominees through LATGAA, AGATA, music publishing and production companies, as well as using other acceptable ways. They shall check the authorship of works, and their creation within a specified period of time.
Stage II Selection of Nominees The nominees shall be selected and approved by the vote of the Board of Association “Music Awards of the Year” (hereinafter referred to as – the Board) during the Board meeting. Meeting of the Board shall be considered valid if attended by more than one half of the Board members.
 1. 5 nominees for each nomination shall be selected and approved by the Board by 10 December 2019.
 2. At least 5 nominees shall pretend to one nomination. If it is impossible to collect one 5 nominees for one nomination, the nomination shall not be announced that year.
 3. At least 5 nominees shall pretend to one nomination. If there are more than 5 nominees to one nomination, the Board shall vote which 5 nominees are included in the list.
 4. The Board shall approve the list of nominees to all nominations by the final vote.
 5. The nominees to the nominations may be announced publicly.
Stage III Selection and Announcement of the Nominees, Election of Winners Nominees shall be selected and approved by the commission of more than 50 members formed by the Board. The nominees shall be selected in the following order:
 1. Approved list of nominees to each nomination shall be placed on the website of official awards within limited access area by 8 December 2019. Each nomination shall contain 5 nominees meeting the requirements of the nomination to the nominee.
 2. The commission formed by the Board shall be informed via email about the placement of nominees’ list on the website.
 3. The commission formed by the Board shall connect to the restricted access area using individual passwords by 25 January 2020 and shall give its vote to one of the five nominees in each nomination category. Each commission member shall have only one vote in each nomination.
 4. The commission formed by the Board shall not have a chance to record their own candidates, or otherwise supplement the list of nominees.
 5. The Board shall enumerate the nominees who have collected the maximum votes of the commission formed by the Board using mathematical method by 26 January 2020. They shall become the winners in the nomination.
 6. If there is a case when in one or more nominations there are several or more nominees have the same amount the votes, the final winner in the nomination shall be elected by the Board through the voting.
 7. The Board of the Association shall officially inform the nominees about making to the nomination and invite them to participate in the awards ceremony.
 8. The nominees may not withdraw their candidacy.
 9. The nomination “For Merit to Lithuanian Music” solely belongs to the Board. One nominee shall be elected during the internal voting. He/she shall be kept secret until the day of the ceremony, the moment of award presentation. This nomination shall not participate during the stages of winners’ election.
 10. Information on the winners shall be considered to be confidential until their announcement during the official awards ceremony. Members of the Board shall be subject to sanctions as defined by the laws of the Republic of Lithuania for the disclosure of the information before the official announcement during the ceremony.
 11. These rules may be amended by the decision of the Board.